VPS - VOLBA PRO SLAVONICKO
newsabout usmembersdocumentseventsprojectsgallerylinks contact 
P O T M

B L E S K O V K Y
30.12.2017 - Prvn plkov vlap 2.1, v 16,30 u hasirny. Reflexn prvky, elovky a ppadn NW hole.
17.11.2017 - 23.11. tanrna ani pilates nebudou probhat.
01.10.2017 - Otvrme tanrnu ve tvrtek 5.10. v 17 hodin ve Spolkovm dom. Budeme promtat video z prvnho pedstaven prvorepublikov mdy u pleitosti jarmarku.
16.09.2017 - PILATES opt kad tvrtek od 18 ti hodin ve spolkovm dom.
04.08.2017 - Zveme vs na dal plkov vlap 7. 8. v pondl ve 20.00 sraz u hasirny. tentokrt se jedn o jesete plnk, ale my si nebudeme brt dn rybsk nin, ale turistick hlky, odrazky a pit. ekme vs abychom pozdravili spolen nastupuj


A N K E T A

Slavonick� Renesan�n� Spole�nost
Ofici�ln� str�nky m�sta
TJ Sokol Slavonice
Vnorovice
CKNW
Slavonice PMS
Slavonicke srazy motalinek

DOCUMENTS

Annual report 2014 (Czech version) - Download (size 825kB, file *.doc)
Annual report 2013 (Czech version) - Download (size 861kB, file *.doc)
Annual report 2012 (Czech version) - Download (size 68kB, file *.doc)
Annual report 2011 (Czech version) - Download (size 69kB, file *.doc)
Annual report 2010 (Czech version) - Download (size 66kB, file *.doc)
Annual report 2009 (Czech version) - Download (size 60kB, file *.doc)
Annual report 2008 (Czech version) - Download (size 50kB, file *.doc)
Annual report 2007 (Czech version) - Download (size 61kB, file *.doc)
Annual report 2006 (Czech version) - Download (size 56kB, file *.doc)

Annual report of the non-profit organization VPS 2005
Czech version. Vron zprva VPS za rok 2004
Stanovy VPS


Annual report of the non-profit organization Volba pro Slavonicko 2005 - download document here (size 32kB, format *.doc)

January
- chess tournament called Slavonice Open in hotel Arkada
- ski trip to Harmannschlag
- running ski trip to Ma, renovation of the ski routes

February
- tennis tournament in Daice for handicapped people but also for professional players
- developing questionnaires, continuing of international project MOBYS - (Germany, Poland, Italy and Spain members) our objective is to integrate handicapped people in the common life
- table-tennis tournament for people from Slavonice and from Kautzen (Austria)
- we presented our non-profit organization at the meeting in Jindichv Hradec

March
- delegation to Casale Monferrato (Italy) we changed our experiences

April
- opening the cycling routes mainly in the surroundings of the Austrian town Reingers
- member of European Parliament MUDr. Jaroslav Zvina visited our city, he discussed with members of our organization, with the mayor of our city and with the citizens. We invited him, because we can present our organization with partners from Germany in Brussels.

May
- delegation in Barcelona changing experiences and working with immigrants.
- trip to Kautzen and back on Greenways
- finance control of the project MOBYS (everything was OK)

June
- The day for children very popular day in wide surroundings
- visit the city Stakn sports games volleyball, football
- cooperation with SC Meding and USV Kautzen triathlon

July, August
- preparing project MOBYS

September
- project partners came to Slavonice
- drakida = special autumns program for children
- we built the new playground with the special surface

December
- singing around the Christmas tree

Slavonice January 20th 2006

Mgr. Jiri Benes

VRON ZPRVA 2004 - originl ke staen zde (velikost 39kB, formt *.doc)

Rok 2004 byl pro na neziskovou organizaci opt velice spn. Uspodali jsme celou adu akc vesms sportovnho charakteru. Aktivn jsme se podleli na vznamnch mstskch akcch, kde se projevila dobr a zk spoluprce s mstem. Zkladem pro nai innost byla aktivita len naeho sdruen, podpoena zsknm financh prostedk z grant, kter vypsal Jihoesk kraj.Rovn finann pomoc msta byla v letonm roce vy ne vloni, tak jsme mohli uskutenit i vce akc.Letos nm krajsk ad pidlil 30.000.- K na mezinrodn turnaj neslycch sportovc, kter se letos uskutenil v rakouskm Kautzenu. Pro eskou reprezentaci jsme ve Slavonicch zajiovali ppravn soustedn a po celou dobu pobytu zabezpeovali zzem. Podleli jsme se na pekladatelsk innosti jak u ns, tak v Rakousku.
Od zatku roku 2004 jsme se dili schvlenm plnem akc a dle finannch monost jsme operativn zaazovali dal aktivity. Nae obansk sdruen m v souasn dob 24 len a dal destky oban, kte s nmi sympatizuj a podlej se hlavn sportovnch akcch. Spolupracovali jsme hlavn s mstem Slavonice, dle pak s TJ Sokol Slavonice, s neziskovmi organizacemi, Inspirace, SRS, SK Meding, M a Z Slavonice.
Na potku roku jsme pro zjemce ze Slavonic podali lyask vlety na rakousk sjezdovky, pedevm Harmmanschlagu, kde hlavn dti vyuily vborn lyask podmnky. I v letonm roce chceme tyto akce pro velk spch opakovat.
V jarnch mscch se konal dudck veer s Pavlem Dum. Pilo si zazpvat a poslechnout tohoto vynikajcho asi 30 mstnch lid.
Dle spolen se SRS jsme zorganizovali p vlet po Graselov stezce na Penikov, podruh tamt za kozmi specialitami.
Spolen s mstem jsme se podleli na oteven skateboardovho hit, kter, jak se letos ukzalo, nen vhodn umstno. Msto uvauje o pemstn tohoto sportu k vlakovmu ndra. O tuto aktivitu m zjem velk ada mladch lid. koda, e tato skupina je problmov a asto se i s nmi dostvala do stet.
Pro cyklisty jsme uspodali jarn otvrn cyklotras v esk Kanad.
Jedinenou akc bylo otvrn hranice po vod, jako soust oslav vstupu na republiky do EU. lenov VPS vynaloili velk sil, aby se vbec podailo celou akci zorganizovat. Z Psenho vyjelo 29 kano. Krom slavonickch vetn starosty Josefa Urbana a sentora pana Vclava Jehliky se zastnily i skupiny z Rakouska, Daic a Kamenice nad Lipou. Ve za ptomnosti televize a tisku. Akce byla i pro Pseensk oivenm regionu.
Koncem kvtna jsme pro nejmen pipravili stnek na MDD. Perfektn zapracovala Hanka Novkov s rodinou a Vtzslava Beneov. Stnek Paezov chalopka, tedy Kemlek a Vochomrka, ml velk spch.
V ervnu jsme pak obdreli dal grant na rozvoj sportovnch aktivit v phraninm regionu. Navzali jsme kontakty v rakouskm Raabsu. Hlavn radn a bval starosta se k nm chovali velice ptelsky a na projektu s nmi spolupracovali. Spolen jsme uspodali osm sportovnch akc. Mimo jin nohejbalov turnaj, tenisov setkn atd
V letnch mscch jsme pak spolen s MKS uspodali na nmst Kinematograf brat adk. Po tyi dny mli mstn oban i turist monost se vborn pobavit pi sledovn eskch film.Turist opakovan ocenili tuto skvlou mylenku.
Vynikajc atmosfru ml i prvn triatlon, kter jsme uspodali spolen s SK Medingem a Mstem Slavonice. Pi pprav i vlastn akci jsme odvedli hodn prce, ale zvr nedopadl dle naich pedstav. Nezdlo se nm pln frov jednn ze strany Medingu. Proto dal mon spoluprce je nyn chladnj a opatrnj. Vichni jsme se vak shodli, e pro msto jsou tyto akce pnosn.
V letnch mscch jsme spolen s RIS Slavonice a Silva Nortica podali tiskovou konferenci na tma hranin pechody, kde jsme za asti vlivnch osobnost pedstavili nae cle, kter by pomohly turistice v tomto regionu. Pozvn mimo jin pijali hejtman Jihoeskho kraje RNDr Jan Zahradnk a sentor Mgr. Vclav Jehlika. Jednalo se o del oteven souasnho pechodu Slavonice - Fratres na nepetrit provoz a oteven novho turistickho Ma- Reinholz.
Jednou z dalch velkch akc byl tenisov turnaj v rakouskm Dobersbergu a Kautzenu pro handicapovan sportovce (na rovni republiky) a zdravch sportovc (na rovni kraje). Vynikajc utkn sledovali krom starost z okolnch mst i zstupci z Jihoeskho kraje v osob ing.Jedliky.
Vborn byla rovn Drakida, kde u pana Tmy na potku jna pilo do arelu pes 160 pznivc a ltalo zde 61 drak. Podkovn pat vem, kte se na tto zdail akci podleli.
Na podzim jsme pekvapiv doshli jet na jeden grant se sportovnm zamenm, kde spolen s Nmci, Italy , panly a Polky hledme cesty, jak pomoci skupinm ze sociln slabho prosted, opt najt novou motivaci a zalenit se do smysluplnho ivota. Chceme u mladch lid nejprve zjistit stav pomoc dotaznkov metody a pak nsledn hledat een a pomoc. Projekt bude probhat i v roce 2006. V z letonho roku budeme hostit ve Slavonicch zstupce vech zastnnch stt. Ideln by bylo spojen s otvrnm bezdrbov vceelov plochy, kterou m v plnu pro leton rok Msto Slavonice. Bli informace budou na naich webovch strnkch.
Listopad byl pro ns msc, kdy jsme spolen s TJ Sokol Slavonice podali turnaj v basketbalu na mezinrodn rovni. Dle pak jsme spolen s MKS ve Slavonicch podali spolen setkn vech, kte by chtli najt nov monosti pro sv zamstnn a profesn uplatnn. Akce byla spolen s adem prce v jindichov Hradci a organizac Mlde pro Evropu, poboka Tbor.
V zvru roku jsme podali velk achov turnaj Slavonice- Open 2004, kde po ti vkendy bojovali skvl achist za elem navzn star dobr tradice tohoto sportu ve Slavonicch.
Na pln konec roku jsme s mstem a ostatnmi organizacemi uspodali ples msta, kde jsme letos tolik prce nemli, ale pesto zadan koly jsme splnili.
Dne 22.12. 2004 jsme spolu s Mateskou kolou ve Slavonicch zorganizovali ji tradin zpvn pod vnonm stromem. Vedle zpvk pedkolnho vku pilo vce ne sto dalch spoluoban, aby tak spolen s nmi podpoili vnon atmosfru.
Zvrem: sloen na organizace.
Pedsedou a statutrnm zstupcem je Mgr. Ji Bene, kter zastupuje nae sdruen a podl se projektech. Jeho zstupcem a manaerem je pan Ing. Milan Souek, kter rovn zastupuje nai neziskovou organizaci a vede projekty. V um vboru je Petra Nevrklov, hospodka a Mgr. Vtzslava Beneov, speciln pedagog a zstupce pro mezinrodn aktivity. Mezi velice aktivn, kterm pat podkovn, jsou Ing. Ji Kourek se svoj ptelkyn, Mgr. Ale Pavl, Ing. Ji Penk a manel ampachovi.
V souasn dob bych chtl podkovat i Michalu Dostlovi, kter m velk zsluhy na achovm turnaji a na webovch strnkch na organizace. Pro ty, kdo o ns nev, tak pipomnm, e jsme pod mstem na www.slavonice-vps.info.
Na zvr chci jet podkovat Mstu Slavonice za finann pomoc naemu sdruen, dle naim sponzorm - panu Vokovi z Agrosu, panu Ing. Soukovi za firmu Partner, panu Josefu Petrikovi za dopravou a oberstven.

Dkuji a peji vm pevn zdrav a hodn pknch zitk s nmi.

Zpracoval za VPS statutrn zstupce
Mgr. Ji Bene
20.1.2005


©2002-2018 VPS :: design by schiffo.
czech version english version german version